Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων – Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων σε τακτική συνεδρίασή του, με το υπ΄αρίθμ. 3 πρακτικό της 22/06/2023 αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 31η Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:30 στο κλειστό γυμναστήριο ΑΚ ΓΟΥΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των άρθρων 17 και επόμενα περί Γενικής Συνέλευσης του καταστατικού της Α.Ε.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την επόμενη Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 21:30.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη διοικητική και οικονομική για το έτος 2022.
  3. Έγκριση απολογισμού έτους 2022.
  4. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023.
  5. Γενικός προγραμματισμός των διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της αγωνιστικής χρονιάς 2023-2024.
  6. Εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες. Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής θα είναι υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, που θα έχει οριστεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
  7. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των μελών θα γίνονται δεκτές, σύμφωνα με το καταστατικό, το αργότερο έως και την Κυριακή  27 Αυγούστου 2023 στo mail του Σωματείου aea@aeavolleyball.gr  ή αυτοπροσώπως στον Γενικό Γραμματέα κ. Zωγράφο Γεώργιο. Το υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλει α) έγγραφη αίτηση στην οποία να αναφέρει ότι είναι υποψήφιο για Πρόεδρος του Δ.Σ., για σύμβουλος του Δ.Σ. ή για μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του κώλυμα ή περιορισμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του καταστατικού και στον Ν.2725/1999.

Για το ΔΣ της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Ο Γραμματέας Ζωγράφος Γεώργιος

Share this Post